Thông tư 200 và quy trình nâng cấp phần mềm kế toán

Sắp tới kỳ lập báo cáo tài chính cho năm tài khóa 2015. Năm đầu tiên thực hiện theo thông tư 200. Nếu bạn đang sử dụng phần mềm kế toán, hẳn nó đã được nâng cấp để đáp ứng thông tư mới này rồi.

Quy trình nâng cấp phần mềm kế toán lên thông tư 200

Nâng cấp phần mềm lên TT200

Ketoanmay.com.vn xin tổng hợp lại quá trình nâng cấp phần mềm kế toán theo Thông tư 200 do chính kế toán trưởng thực nghiệm.

Quy trình nâng cấp phần mềm kế toán lên thông tư 200

Trước tiên, bạn phải nắm được thông tư 200 bỏ tài khoản nào, xin nhắc lại là thông tư 200 bỏ tài khoản ngoài bảng và rất nhiều tài khoản ngắn hạn của quyết định 15.

Chi tiết bạn có thể xem tại bài viết: Thông tư 200 thay đổi tài khoản kế toán nào?

Bạn sẽ phải cập nhật lại danh mục tài khoản trên phần mềm theo quy định của thông tư mới, đồng thời chú ý đến các tiểu khoản của các tài khoản bị xóa bỏ, mở các tiểu khoản tương ứng đối với các tài khoản mới có.

Xem thêm: Loạt bài viết về thông tư 200

Công việc tiếp theo đó là: Chuyển đổi số dư các tài khoản kế toán và thay đổi định khoản hạch toán đối với các chứng từ đã hạch toán theo quyết định 15 cũ. Đối với các bút toán đã định khoản theo hệ thống tài khoản quyết định 15 ta cần Đổi mã tài khoản (Ví dụ: trước đây hạch toán vào TK 1422 thì bây giờ phải đổi mã TK 1422 thành 2422 chẳng hạn).

Công việc cuối cùng là thay đổi lại các mẫu phiếu in (phiếu thu chi, nhập xuất…) theo mẫu của Thông tư 200. Thay đổi các công thức trên các báo cáo quyết toán như:

  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Thuyết minh

Thay đổi tài khoản hạch toán sẽ dẫn đến thay đổi công thức lấy lên các chỉ tiêu trên báo cáo. Tất nhiên việc nâng cấp này không bao gồm đến các doanh nghiệp hoạt động theo quyết định 48 vì Thông tư 200 không thay thế quyết định 48.

Thân ái!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.