Hạch toán bảo hiểm theo Thông tư 107

Cách định khoản nghiệp vụ bảo hiểm theo Thông tư 107

bao-hiem-theo-thong-tu-107Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm Xã hội, bảo hiểm ý tế, bảo hiểm thất nghiệp:

Nợ TK 332 (chi tiết theo loại bảo hiểm)

Có TK 511

đồng thời có TK 008 (nếu rút dự toán)

đồng thời có TK 018 (nếu dùng hoạt động khác để lại)

Tính phần bảo hiểm nhà nước phải đóng ( tính vào chi phí của đơn vị):

Nợ TK 154,611,642

Có TK 332 (Chi tiết)

Tính phần bảo hiểm người lao động phải nộp (trích từ lương):

Nợ TK 334

Có TK 332 (Chi tiết)

Xem chi tiết và ví dụ có số liệu thực tế. Cách định khoản bảo hiểm xã hội. Cách định khoản bảo hiểm y tế. Định khoản bảo hiểm theo Thông tư 107

hach toan bao hiem thong tu 107

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.