Chuyển số dư tài khoản từ QĐ19 lên Thông tư 107

Chuyển số dư tài khoản Thông tư 107. Chuyển số dư tài khoản từ QĐ19 lên Thông tư 107. Chuyển số dư tài khoản từ Quyết định 19 và Thông tư 185 cũ lên Thông tư 107 mới. Kế toán hành chính sự nghiệpchuyen-so-du-tai-khoan-len-thong-tu-107

Ketoanmay.com.vn xin chia sẻ cách chuyển số dư các tài khoản. Từ hệ thống phần mềm Kế toán cũ (từ năm 2017 trở về trước) sang Thông tư 107 mới.

Chuyển số dư tài khoản theo thông tư 107 như sau

Tài khoản 221 chuyển sang 121 – Đầu tư tài chính

Tài khoản 311 chuyển sang 131, 133, 138 – Nhóm TK các khoản phải thu

Tài khoản 312 Tạm ứng (nội bộ) chuyển sang 141 – Tạm ứng

Tài khoản 313  chuyển sang 121, 138 – Đầu tư tài chính, phải thu khác

Tài khoản 335 chuyển sang 338 – Phải trả khác

Tài khoản 341 chuyển sang 336 – Phải trả nội bộ

Tài khoản 342 chuyển sang 336 – Phải trả nội bộ

Tài khoản 412 chuyển sang 421 – (4218) Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động khác

Tài khoản 441 chuyển sang 511 – Thu hoạt động do NSNN cấp

Tài khoản 461 chuyển sang 511 – Thu hoạt động do NSNN cấp

Tài khoản 462 chuyển sang 511 – Thu hoạt động do NSNN cấp

Tài khoản 465 chuyển sang 511 – Thu hoạt động do NSNN cấp

Tài khoản 466 chuyển sang 431 – Các quỹ

Tài khoản 521 chuyển sang 511 – Thu hoạt động do NSNN cấp

Tài khoản 631 chuyển sang 642 – Các tài khoản đầu 6 chi phí (642,614,611,652)

Tài khoản 635 chuyển sang 642 – Các tài khoản đầu 6 chi phí (642,614,611,652)

Tài khoản 643 chuyển sang 242 – Chi phí trả trước

Tài khoản 661 chuyển sang 611 – Chi phí hoạt động

Tài khoản 662 chuyển sang 611 – Chi phí hoạt động

Thông tư 107 thay đổi các tài khoản sau

Tài khoản 336 (cũ là: tạm ứng kinh phí) đổi thành Phải trả nội bộ

Tài khoản 337 (cũ là: Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau) đổi thành Tạm thu

Chuyển số dư tài khoản theo thông tư 107. Tự động chuyển số dư tài khoản, tự động định khoản theo thông tư 107

còn nữa…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.