Video cài đặt Kế toán Trí tuệ 10.0
Kế toán Trí tuệ 10.0

Download Kế toán Trí tuệ 10.0: http://ouo.io/BlrAC

Phiên bản 10.0 đã cập nhật các mẫu chứng từ giao dịch với Kho bạc theo Quyết định 759/QĐ-BTC ngày 16/04/2013 của Bộ Tài chính

Kế toán Trí tuệ phiên bản 10.0 dùng để quản lý kế toán cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học, đơn vị dự án.đáp ứng được các chế độ kế toán theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006, Thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 và Thông tư số 03/2004/TT-BTC ngày 13/01/2004 của Bộ Tài chính về chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, báo cáo tài chính.ke-toan-tri-tue-8

  1. Thực hiện đầy đủ chế độ kế toán cơ bản theo hình thức chứng từ ghi sổ, nhật kí sổ cái, nhật kí chung (nhập chứng từ kế toán, mở các sổ kế toán chi tiết, tự động kết xuất Sổ cái, lập bảng cân đối kế toán)
  2. Tự động thực hiện các loại kế toán chi tiết (tiền mặt, tiền gửi, dự toán chi, nguồn hoạt động, chi hoạt động, nguồn dự án, chi dự án, chi phí trả trước, thực hiện đơn đặt hàng của nhà nước, tài sản cố định, vật liệu dụng cụ, khoản phải thu, khoản phải trả, tạm ứng, thu phí và lệ phí, sản phẩm hàng hoá, thuế VAT, nguồn vốn SXKD, chí phí SXKD,…) với các chức năng như: chi tiết và tổng hợp theo từng đối tượng, từng nguồn kinh phí, từng dự án, từng chương, loại, khoản, mục. Theo dõi kinh phí và lập báo cáo cho nhiều chương, nhiều loại khoản, nhiều nguồn vốn với các đặc thù khác nhau của nhiều loại hình đơn vị hành chính sự nghiệp.
  3. Tự động kết xuất các báo cáo tài chính (Bảng cân đối tài khoản, Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí sử dụng, Báo cáo tăng giảm tài sản, Báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu, Thuyết minh báo cáo tài chính, Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động, Báo cáo chi tiết kinh phí dự án, Bảng đối chiếu dự toán kinh phí, Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí tại kho bạc, Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu dự toán, …). Thực hiện tổng hợp báo cáo từ các báo cáo tài chính của các đơn vị cấp dưới.
  4. Cho phép thao tác đồng thời nhiều phần hành kế toán khác nhau như quản lí vật tư (Sổ kho tổng hợp nhập xuất tồn, đối chiếu vật tư), quản lí tài sản (Sổ chi tiết tài sản, Sổ chi tiết tài sản tại nơi sử dụng).

Xem thêm: các Video hướng dẫn cài đặt

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.