Lập giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư trên phần mềm DSoft-CDT

Hướng dẫn Lập giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư trên phần mềm kế toán chủ đầu tư DSoft-CDT

Hướng dẫn này năm trong phần hướng dẫn cấp phát vốn đầu tư, thanh toán vốn, tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư trong kế toán chủ đầu tư.Minh họa trên phần mềm kế toán chủ đầu tư DSoft CDT của công ty DTH. Cách lập giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư trên phần mềm kế toán theo Thông tư số 86/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước. Mẫu giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư.

Chi tiết các bước đề nghị xem hình ảnh hướng dẫn dưới đây:

Cách lập giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

Tại màn hình giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư:

Cách lập giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

Sau khi lưu thông tin ta sẽ in được giấy:

Cách lập giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

Bấm nút “Hạch toán” để sinh chứng từ thu hồi vốn (nếu có) và thanh toán vốn

Cách lập giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

Và ta có thể in được 2 mẫu giấy:

  • Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước C2-03/NS cho bút toán thu hồi: 3312/3311
  • Giấy rút vốn đầu tư C3-01/NS dành cho bút toán thanh toán: 3311/441

Cách lập giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

Cách lập giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

Xem thêm: Sổ kế toán chi tiết trên phần mềm kế toán

Cách lập giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

Nguồn: ketoanmay.com.vn biên soạn

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.